Fire Safety / Dry Hydrants

KOCHEK COMPANY
Model #ST2

Kochek ST2 Dry Lubricant, 2 oz Bottle

$65.95 $110.74
KOCHEK COMPANY
Model #DHP60

Kochek Alumninum Plug, for Dry Hydrant 6"

$84.95 $154.79
KOCHEK COMPANY
Model #HS62

Kochek Horizontal PVC Strainer , w/ Back Flushing Cover 6"

$121.95 $223.19
KOCHEK COMPANY
Model #DHM452

Kochek Dry Hydrant Adapter w/ Poly Cap, 4.5"MNST

$128.95 $236.47
KOCHEK COMPANY
Model #DHM4521

Kochek Dry Hydrant Adapter w/ Poly Cap, 4.5" MNST

$158.95 $291.94
KOCHEK COMPANY
Model #DHM621

Kochek Dry Hydrant Adapter, 6.0" MNST 90 Degree Elbow

$163.95 $300.98
RED HEAD BRASS
Model #132-90-45

Red Head Dry Hydrant, Degree Elbow 4.5" MNST w/ 90

$192.95 $226.00
RED HEAD BRASS
Model #132-90-60

Red Head Dry Hydrant, Degree Elbow 6.0" MNST w/ 90

$210.95 $248.00
KOCHEK COMPANY
Model #DHF611

Kochek Dry Hydrant Adapter, w/ Plug 90 Degree Elbow 6.0"

$247.95 $457.93
Showing 1 of 1 (1 Pages)